Docel

MENU

Usługi bliżej Ciebie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PORTALU DOCEL.PL
§ 1 DEFINICJE
1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Administrator – spółkę NET123 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni (62-300), przy ulicy Kościuszki 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323022, NIP: 789-172-10-63, REGON: 301-034-977, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych;
2) Informacje dla Konsumenta – informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm. – dalej, jako: ustawa o prawach konsumenta), odnoszące się do Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych wykonywanej na rzecz Konsumenta;
3) Konto - zbiór danych przyporządkowanych indywidualnie do Użytkownika Zarejestrowanego, zabezpieczony unikalnym loginem oraz hasłem;
4) Konsument – Użytkownika Zarejestrowanego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. - dalej, jako: „Kodeks cywilny”);
5) Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
6) Nieautoryzowany Dostęp - korzystanie przez Użytkownika z Konta, którego nie jest posiadaczem lub z zasobów Portalu, bez posiadania w tym zakresie stosownych uprawnień;
7) Portal - zbiór stron WWW zlokalizowanych pod następującym adresem internetowym (domena): docel.pl, stanowiący własność Administratora;
8) Podmiot pośredniczący - podmiot świadczący usługi pośredniczenia w płatnościach, które są udostępnione przez Administratora w ramach Usługi płatnej;
9) Przedsiębiorca – Użytkownika Zarejestrowanego, będącego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w ramach Umowy Użytkownik Zarejestrowany występuje po części jako Konsument, a po części jako Przedsiębiorca, w razie wątpliwości stosuje się do niego postanowienia, jak do Przedsiębiorcy;
10) Umowa - umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Zarejestrowanym na podstawie Regulaminu i inkorporującą treść Regulaminu. W skład Umowy wchodzi zawsze Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych oraz po – spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie – Umowa o świadczenie Usługi płatnej;
11) Usługi bezpłatne – usługi, o których mowa w § 3.1;
12) Usługa płatna – usługa, o których mowa w § 4.1;
13) Użytkownik – osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; osoby prawne; jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; osoby, które ukończyły 13 lat - pod nadzorem przedstawiciela ustawowego i za jego zgodą lub zgodą własną udzieloną po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; osoby, które ukończyły 13 lat - samodzielnie w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych;
14) Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownika, który dokonał rejestracji na Portalu, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy;
15) Regulamin – niniejszy dokument, sporządzony przez Administratora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), którego integralną część stanowią: załącznik nr 1 do Regulaminu - pouczenie dla konsumenta o odstąpieniu od umowy; załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór oświadczenia o odstąpieniu; załącznik nr 3 do Regulaminu – Informacje dla Konsumenta.
2. Znaczenie określeń, o których mowa w ust. 1 i które zostały tam użyte w liczbie pojedynczej, stosuje się odpowiednio do tych określeń użytych w Regulaminie w liczbie mnogiej.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal jest platformą, dzięki której Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość zarówno promowania lub oferowania usług własnych i przyjmowania za nie wynagrodzenia (jako usługodawca), jak i wyszukiwania, rezerwowania lub opłacania usług obcych (jako usługobiorca).
2. Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu oraz warunki ich świadczenia; warunki zawierania i rozwiązywania Umowy; tryb postępowania reklamacyjnego.
3. O ile sam dostęp do Portalu ma charakter otwarty (dostęp dla Użytkowników), o tyle z usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani po każdorazowym zalogowaniu.
4. Warunkami technicznymi niezbędnymi do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są: dostęp do komputera, monitora, myszki komputerowej oraz klawiatury; połączenie z siecią Internet; korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript; posiadanie i dostępu do konta poczty elektronicznej.
5. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i zawartości, należą do Administratora.
§ 3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH
§ 3. 1. USŁUGI BEZPŁATNE
W zakres Usług bezpłatnych wchodzą usługi:
1) dedykowane Przedsiębiorcy - to jest:
a) usługi udostępniania informacji na temat zakresu, organizacji oraz miejsca świadczonych usług (w tym także ofert) - w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora;
b) usługi udostępniania informacji na temat stanowisk i kalendarza pracy dla poszczególnych stanowisk - w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora;
c) usługi umożliwiające nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem Zarejestrowanym jako usługobiorcą - w zakresie (schemacie) i formie przyjętej przez Administratora.
2) dedykowane Użytkownikowi Zarejestrowanemu, jako usługobiorcy - to jest:
a) usługi umożliwiające wyszukanie usług wystawionych przez Przedsiębiorcę na Portalu - w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora;
b) usługi umożliwiające wgląd do informacji udostępnionych przez Przedsiębiorcę w ramach jego uprawnień, o których mowa w pkt. 1) lit. a) i b) - w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora;
c) usługi umożliwiające rezerwację usług Przedsiębiorcy w sposób automatyczny, z uwzględnieniem konkretnego stanowiska i terminu realizacji – w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora;
d) usługi umożliwiające dokonywanie na rzecz Przedsiębiorcy płatności, o których mowa w Umowie o świadczenie Usługi płatnej – pod warunkiem, że Przedsiębiorca jest jej stroną – w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora;
e) usługi umożliwiające nawiązanie kontaktu z Przedsiębiorcą – w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora;
f) usługa umożliwiająca wybór w stosunku do Przedsiębiorcy opcji „lubię to” (lub jej podobnych) oraz wystawianie ocen – w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora.
§ 3. 2. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH

1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych Użytkownik musi najpierw wypełnić, zgodnie z prawdą, formularz rejestracyjny dostępny na Portalu.
2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia pola (tzw. checkbox), przy którym będzie znajdował się automatyczny odnośnik do Regulaminu umieszczonego na Portalu nieodpłatnie, a nadto w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (opcja pobrania Regulaminu).
3. Zaznaczenia pola, o którym mowa w ust. 2, stanowi oświadczenie Użytkownika, zgodnie z którym:
1) potwierdza otrzymanie oferty w postaci Regulaminu (skutek potwierdzenia otrzymania oferty jest taki, iż z tą chwilą jej treść wiąże Administratora);
2) akceptuje w całości postanowienia Regulaminu;
3) zgadza się na skutki prawne wynikające z postanowień Regulaminu;
4) potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.
4. Po zaznaczeniu pola, o którym mowa w ust. 2, uaktywnione zostanie pole oznaczone treścią: „zarejestruj” lub jej podobną, którego wybór przez Użytkownika oznacza złożenie przez niego oświadczenia woli zawarcia Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych.
5. Z chwilą wyboru przez Użytkownika pola oznaczonego treścią: „zarejestruj” (lub jej podobną), o którym mowa w ust. 4, następuje zawarcie Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych.
§ 3. 3. PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH

1. Za świadczenie Usług bezpłatnych Administratorowi nie należy się wynagrodzenie.
2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych może zostać zawarta zarówno przez Przedsiębiorcę, jak i Konsumenta.
3. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Użytkownik Zarejestrowany po skorzystaniu z usługi, o której mowa w § 3. 1. pkt 2) lit d), nie może ubiegać się od Administratora zwrotu wartości dokonanej płatności, co obowiązuje także wtedy, gdy płatność nie została jeszcze uznana na rachunku prowadzonym na rzecz Przedsiębiorcy (w takiej sytuacji Usługa płatna jest kontynuowana i finalizowana, bez możliwości jej wstrzymania). Właściwym adresatem roszczenia Użytkownika Zarejestrowanego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest Przedsiębiorca przy czym ewentualna zasadność tego roszczenia oceniania będzie w świetle stosunku zobowiązaniowego nawiązanego pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Przedsiębiorcą i którego nawiązanie skutkowało wykonaniem Usługi płatnej. Administrator nie jest stroną stosunku zobowiązaniowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności. Dokonywanie płatności przez Użytkowników Zarejestrowanych odbywa się wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców – Administrator nie jest dysponentem, odbiorcą ani właścicielem wartości płatności i nie zapewnia jej zwrotu w razie sporu między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Przedsiębiorcą.
§ 3. 4. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH

1. Użytkownik zarejestrowany ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych ze skutkiem po upływie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia, w którym do Administratora doszło oświadczenie o rozwiązaniu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje także, gdy Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych rozwiązana została z ważnych powodów.
2. Jeżeli jednak skutek w postaci rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych przypadłby na czas trwania wobec Przedsiębiorcy Umowy o świadczenie Usługi płatnej to okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie 1 i 2, ulega wydłużeniu do końca trwania tejże Umowy o świadczenie Usługi płatnej (niemożliwość trwania Umowy o świadczenie Usługi płatnej bez jednoczesnego trwania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych).
3. Administrator ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych w jednej z następujących sytuacji (sytuacje nie muszą występować kumulatywnie):
a) Użytkownik Zarejestrowany naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu;
b) Użytkownik Zarejestrowany naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
c) Użytkownik Zarejestrowany podejmuje działania wpływające negatywnie na bezpieczeństwo Portalu, Administratora oraz Użytkowników;
d) Użytkownik Zarejestrowany swoim zachowaniem godzi w dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, a w szczególności doprowadza do Nieautoryzowanego Dostępu lub naruszenia praw Administratora, Użytkowników oraz osób trzecich (w tym w szczególności do naruszenia dóbr osobistych oraz majątkowych i osobistych praw autorskich);
e) Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że nazwa Użytkownika Zarejestrowanego lub Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, Użytkowników oraz osób trzecich;
f) Użytkownik Zarejestrowany usunie konto poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta, bez uprzedniej aktualizacji nowego konta poczty elektronicznej na Koncie – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie Usług bezpłatnych przez Administratora w ramach Portalu;
g) Administrator uzyska co najmniej dwa komunikaty o przepełnieniu konta poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie jakichkolwiek usług przez Administratora w ramach Portalu.
4. Skutek rozwiązania, o którym mowa w ust. 3, nastąpi po upływie 14 dni i biegnie od momentu bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu do usunięcia przyczyny rozwiązania - wyznaczonego Użytkownikowi Zarejestrowanemu przez Administratora wraz ze wskazaniem tejże przyczyny. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych przez Administratora, Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
5. Użytkownik, z którym Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych została rozwiązana przez Administratora z przyczyn, o którym mowa w ust. 3 lit. a)-e), ma prawo zawarcia ponownej Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych po uzyskaniu zgody, chociażby dorozumianej, Administratora.
6. Administrator – alternatywnie i odpowiednio do prawa rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych - ma prawo zawieszenia Usług bezpłatnych, po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu do usunięcia przyczyny zawieszenia - wyznaczonego Użytkownikowi Zarejestrowanemu przez Administratora wraz ze wskazaniem tejże przyczyny. Zawieszenie może trwać 30 dni i może ulec jednorazowemu przedłużeniu o kolejne 30 dni (pod warunkiem dalszego istnienia przyczyny zawieszenia, lecz bez konieczności wyznaczania drugiego 7-dniowego terminu do usunięcia przyczyny zawieszenia). Po upływie okresu zawieszenia Administrator ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych na zasadach określonych w ust. 3-4 (konieczność przeprowadzenia całej procedury rozwiązania, w tym poprzez wezwanie do usunięcia przyczyny rozwiązania).
7. W przypadku zawieszenia Usług bezpłatnych Przedsiębiorca posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować zobowiązania wobec Administratora oraz wobec Użytkowników. Użytkownik Zarejestrowany w przypadku zawieszenia Usług bezpłatnych nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu (w tym z Usługi płatnej).
8. Administrator oraz Użytkownik Zarejestrowany mają możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych za porozumieniem.
9. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych odnosi skutek ex nunc (na przyszłość), z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik Zarejestrowany za uprzednią zgodą Administratora (wyrażoną przez to, że Konto nie zostało usunięte) może uzyskać wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować zobowiązania wobec Administratora oraz Użytkowników. Użytkownik Zarejestrowany w przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu (w tym z Usługi płatnej). Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, może zostać w każdym razie odwołana, co zostanie wyrażone poprzez usunięcie Konta.
§ 3. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH
W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu- pouczenie dla konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu - wzór oświadczenia o odstąpieniu. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych nie przysługuje, jeżeli Konsument wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Portalu, w szczególności: rozpoczął wyszukiwanie usług lub zarezerwował usługę Przedsiębiorcy.
§ 4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PŁATNEJ
§ 4. 1. USŁUGA PŁATNA

W zakres Usługi płatnej wchodzi usługa polegająca na udostępnieniu w ramach Portalu usług pośredniczenia w płatnościach wykonywanych przez Podmiot pośredniczący i pozwalająca na otrzymanie przez Przedsiębiorcę płatności dokonanej przez Użytkownika Zarejestrowanego, przy czym bez znaczenia jest czy płatność została dokonana w ramach świadczenia usług przez Przedsiębiorcę oraz jaki jest tytuł płatności (w szczególności, czy jest to zaliczka, zadatek, gwarancja lub zabezpieczenie).
§ 4. 2. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PŁATNEJ

1. Umowa o świadczenie Usługi płatnej może zostać zawarta i trwać pod warunkiem jednoczesnego trwania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych.
2. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi płatnej następuje z chwilą uznania wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.4.1., na rachunku prowadzonym na rzecz Administratora.
§ 4. 3. PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PŁATNEJ

1. Umowa o świadczenie Usługi płatnej może zostać zawarta wyłącznie przez Przedsiębiorcę.
2. Umowa o świadczenie Usługi płatnej może zostać zawarta na czas oznaczony, w następujących wariantach:
1) na rok;
2) na pół roku;
3) na 3 miesiące.
3. W celu skorzystania z Usługi płatnej, Przedsiębiorca zobligowany jest do spełnienia warunków wskazanych przez Portal pośredniczący i niezależnych od Administratora. Do warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą zaliczać się w szczególności: wypełnienie formularza rejestracyjnego w pasażu Podmiotu pośredniczącego; akceptacja regulaminu Podmiotu pośredniczącego (który jest niezależnym od Regulaminu dokumentem); przejście procedury weryfikacyjnej wskazanej przez Podmiot pośredniczący (w tym spełnienie obowiązku dokonania przez Przedsiębiorcę bezzwrotnej transakcji bezgotówkowej typu przelew z własnego rachunku bankowego na konto wskazane przez Podmiot pośredniczący). Po spełnieniu przez Przedsiębiorcę warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym (w tym po zweryfikowaniu prawdziwości danych podanych przez Przedsiębiorcę), Podmiot pośredniczący przesyła Administratorowi informację o pomyślnym (bądź nie) ich spełnieniu przez Przedsiębiorcę.
4. Pomyślne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, jest niezbędne do świadczenia Usługi płatnej przez Administratora.
5. Zakres oraz sposób spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3, jest niezależny od Administratora i prowadzi do powstania stosunku zobowiązaniowego wyłącznie pomiędzy Podmiotem pośredniczącym a Przedsiębiorcą, przy czym Administrator nie jest stroną przedmiotowego stosunku zobowiązaniowego i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności.
§ 4. 4. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ PŁATNĄ
§ 4.4.1. WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE

1. Za świadczenie Usługi płatnej Administratorowi należy się od Przedsiębiorcy wynagrodzenie podstawowe, płatne z góry.
2. Wysokość wynagrodzenia podstawowego określana jest każdorazowo na Portalu, bezpośrednio przy opcji umożliwiającej zamówienie Usługi płatnej na konkretny wariant czasowy.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia podstawowego na Portalu nie ma wpływu na Umowę o świadczenie Usługi płatnej zawartej przed tą zmianą.
4. Przedsiębiorcy zostanie udostępniona możliwość ratalnej płatności wynagrodzenia podstawowego, przy czym warunkiem koniecznym jest zawarcie przez Przedsiębiorcę odrębnej umowy z Podmiotem pośredniczącym, której treść oraz forma jest niezależna od Administratora, oraz której stroną nie jest Administrator i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności.
5. Przedsiębiorca wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Alternatywnie wobec ust. 5, Przedsiębiorca wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie elektronicznego obrazu faktur VAT pocztą elektroniczną lub innym uzgodnionym z Administratorem środkiem komunikacji elektronicznej, wystawionego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
7. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do potrącania swojej wierzytelności wobec Administratora z wierzytelnością Administratora wobec Przedsiębiorcy.
§ 4.4.2. WYNAGRODZENIE DODATKOWE

1. Oprócz wynagrodzenia podstawowego, za świadczenie Usługi płatnej, Administratorowi należy się od Przedsiębiorcy wynagrodzenie dodatkowe.
2. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego wynosi 2 % (dwa procent) wartości płatności dokonanej przez Użytkownika Zarejestrowanego w ramach Usługi płatnej - jednak nie mniej niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdorazowe skorzystanie z Usługi płatnej.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia dodatkowego w Regulaminie nie ma wpływu na wysokość tego wynagrodzenia ustaloną w Umowie o świadczenie Usługi płatnej zawartej przed tą zmianą.
4. Wynagrodzenie dodatkowe stanowi wartość brutto (m. in. z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na moment powstania obowiązku podatkowego).
5. Wynagrodzenie dodatkowe naliczane jest i pobierane każdorazowo w chwili skorzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z Usługi płatnej.
6. Wynagrodzenie dodatkowe może być płatne także przez potrącenie wierzytelności przysługującej Przedsiębiorcy wobec Administratora.
7. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do potrącania swojej wierzytelności wobec Administratora z wierzytelnością Administratora wobec Przedsiębiorcy.
8. Użytkownik Zarejestrowany po skorzystaniu z Usługi płatnej nie może ubiegać się od Administratora zwrotu wartości dokonanej płatności, co obowiązuje także wtedy, gdy płatność nie została jeszcze uznana na rachunku prowadzonym na rzecz Przedsiębiorcy (w takiej sytuacji Usługa płatna jest kontynuowana i finalizowana, bez możliwości jej wstrzymania). Właściwym adresatem roszczenia Użytkownika Zarejestrowanego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest Przedsiębiorca przy czym ewentualna zasadność tego roszczenia oceniania będzie w świetle stosunku zobowiązaniowego nawiązanego pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Przedsiębiorcą i którego nawiązanie skutkowało wykonaniem Usługi płatnej. Administrator nie jest stroną stosunku zobowiązaniowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności. Dokonywanie płatności przez Użytkowników Zarejestrowanych odbywa się wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców – Administrator nie jest dysponentem, odbiorcą ani właścicielem wartości płatności i nie zapewnia jej zwrotu w razie sporu między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Przedsiębiorcą.
9. Dokonanie przez Przedsiębiorcę zwrotu Użytkownikowi Zarejestrowanemu wartości płatności dokonanej w ramach Usługi płatnej, bez względu na przyczynę zwrotu, nie wpływa na prawo Administratora do wynagrodzenia dodatkowego, w szczególności Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot wynagrodzenia dodatkowego.
10. Przedsiębiorca wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
11. Alternatywnie wobec ust. 10, Przedsiębiorca wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie elektronicznego obrazu faktur VAT pocztą elektroniczną lub innym uzgodnionym z Administratorem środkiem komunikacji elektronicznej, wystawionego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
12. Wynagrodzenie dodatkowe nie uwzględnia ewentualnej prowizji od wartości płatności dokonanej w ramach Usługi płatnej należnej Podmiotowi pośredniczącemu od Przedsiębiorcy – na którą Przedsiębiorca zgodził się zgodnie z § 4.3. ust. 3. Ewentualna prowizja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ustalana jest odrębnie pomiędzy Podmiotem pośredniczącym a Przedsiębiorcą i w zakresie przedmiotowych ustaleń oraz ich realizacji Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jako że nie jest stroną przedmiotowego stosunku zobowiązaniowego.
§ 4. 5. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PŁATNEJ

1. Przedsiębiorca ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi płatnej wyłącznie z ważnych powodów, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Administratorowi zostało złożone oświadczenie o rozwiązaniu. Rozwiązanie przez Przedsiębiorcę Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych przez Przedsiębiorcę nie jest uważane za ważny powód w rozumieniu zdania poprzedzającego.
2. Administrator ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi płatnej z ważnych powodów, do których zalicza się w szczególności sytuacje, gdy:
a) Przedsiębiorca naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu;
b) Przedsiębiorca naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
c) Przedsiębiorca podejmuje działania wpływające negatywnie na bezpieczeństwo Portalu, Administratora oraz Użytkowników;
d) Przedsiębiorca swoim zachowaniem godzi w dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, a w szczególności doprowadza do Nieautoryzowanego Dostępu lub naruszenia praw Administratora, Użytkowników oraz osób trzecich (w tym w szczególności do naruszenia dóbr osobistych oraz majątkowych i osobistych praw autorskich);
e) Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że nazwa Przedsiębiorcy lub jego Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, Użytkowników oraz osób trzecich;
f) Przedsiębiorca usunie konto poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta, bez uprzedniej aktualizacji nowego konta poczty elektronicznej na Koncie – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie Usługi płatnej przez Administratora w ramach Portalu;
g) Administrator uzyska co najmniej dwa komunikaty o przepełnieniu konta poczty elektronicznej Przedsiębiorcy – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie Usługi płatnej przez Administratora w ramach Portalu.
3. Skutek rozwiązania, o którym mowa w ust. 2, nastąpi po upływie 14 dni począwszy od dnia, w którym do Przedsiębiorcy doszło oświadczenie o rozwiązaniu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Przedsiębiorca, z którym Umowa o świadczenie Usługi płatnej została rozwiązana przez Administratora z przyczyn, o którym mowa w ust. 2 lit. a)-e), ma prawo zawarcia ponownej Umowy o świadczenie Usługi płatnej po uzyskaniu zgody, chociażby dorozumianej, Administratora.
5. Administrator – alternatywnie i odpowiednio do prawa rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi płatnej - ma prawo zawieszenia Usługi płatnej. Zawieszenie może trwać do 30 dni i może ulec jednorazowemu przedłużeniu o kolejne 30 dni (pod warunkiem dalszego istnienia przyczyny zawieszenia). Po upływie okresu zawieszenia Administrator ma prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi płatnej na zasadach określonych w ust. 2-3 (konieczność przeprowadzenia całej procedury rozwiązania).
6. W przypadku zawieszenia Usługi płatnej Przedsiębiorca posiada dostęp tylko do funkcji pozwalających uregulować zobowiązania wobec Administratora oraz wobec Użytkowników.
7. Rozwiązanie lub zawieszenie Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych przez Administratora uważane jest za ważną przyczynę rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych, o których mowa w ust. 2, i odnosi tożsamy skutek względem Umowy o świadczenie Usługi płatnej.
8. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi płatnej zarówno przez Administratora jak i Przedsiębiorcę lub jej zawieszenie przez Administratora, Administrator zachowuje prawo do wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 4.4.1., jak i prawo do wynagrodzenia dodatkowego, o którym mowa w § 4.4.2. tak, jakby to rozwiązanie lub zawieszenie nie nastąpiło.
9. Administrator oraz Przedsiębiorca mają możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi płatnej za porozumieniem.
§ 5. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator oraz Użytkownik Zarejestrowany odpowiedzialni są za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponoszą oni odpowiedzialności – z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane dostarczone przez Użytkownika Zarejestrowanego, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
3. Jeżeli Administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika Zarejestrowanego i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika Zarejestrowanego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
4. Jeżeli Administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika Zarejestrowanego i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika Zarejestrowanego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika Zarejestrowanego o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
5. Jako, że Administrator nie jest stroną ewentualnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi, nie ponosi on odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów przez nich zawartych w ramach Portalu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników Zarejestrowanych, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług wystawianych przez Przedsiębiorców, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników Zarejestrowanych, zdolność Przedsiębiorców do świadczenia usług oraz wypłacalność Użytkowników Zarejestrowanych, zdublowanie rezerwacji w wyniku nieprawidłowego prowadzenia kalendarza pracy przez Przedsiębiorcę. Nadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezarezerwowanie przez Użytkownika Zarejestrowanego usługi wystawionej przez Przedsiębiorcę oraz nie zapewnia realizacji założonych przez niego prognoz lub planów sprzedażowych, chociażby były sporządzone na podstawie obserwacji zachowań Użytkowników Zarejestrowanych.
6. Administrator nie odpowiada za szkodę powstałą na skutek wskazanych i dopuszczalnych w Regulaminie przypadków zaprzestania świadczenia przez niego usług w ramach Umowy i usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Administratora udostępniony na Portalu lub drogą tradycyjną na adres Administratora.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych (dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownikowi Zarejestrowanemu na jego adres podany w reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych – nie dłużej jednak, niż o kolejne 14 dni robocze. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika Zarejestrowanego automatycznie przedłuża okres rozpoznania reklamacji bez względu na to czy Administrator skorzystał z prawa, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
§ 7. PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ SPORY

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
3. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem a Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822).
4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do przedmiotowego trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
§ 8. ZMIANA REGULAMINU

1. Administrator ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu ze skutkiem wobec Umów zawartych przed jego zmianą. Dla umów zawartych po zmianie Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie Regulaminem pierwotnym, a nie zmienionym.
2. W stosunku do Konsumentów zmiana Regulaminu może nastąpić z następujących przyczyn (o ile przyczyny te zostaną uprzednio obiektywnie uznane za ważne): zmiana zakresu działalności gospodarczej Administratora; zmiana profilu lub formy prawnej działalności gospodarczej Administratora; zmiana zakresu Usług bezpłatnych; zmiana zakresu Usługi płatnej; rozpoczęcie świadczenia nowych usług za pośrednictwem Portalu; wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych oraz informatycznych; wprowadzenie udogodnień dla Użytkownika Zarejestrowanego w zakresie zawierania oraz rozwiązywania Umowy; zmiana przepisów prawnych mających wpływ na dotychczasową treść oraz realizację Regulaminu; wydanie orzeczenia mającego wpływ na dotychczasową treść oraz realizację Regulaminu; zmiana warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator; zmiana adresu internetowego (domeny) Portalu; zmiana danych Administratora w tym danych teleadresowych oraz firmy; przekształcenie, podział, połączenie Administratora.
3. W stosunku do Przedsiębiorców zmiana Regulaminu może nastąpić również z innych, niż wskazane w ust. 2, powodów, w tym uzasadnionych ciągłym charakterem Umowy.
4. O zmianie Regulaminu Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji na Portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację) albo za pośrednictwem Konta. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi nie później, niż na 21 dni przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu, oznaczoną przez Przedsiębiorcę w zmienionym Regulaminie, jako początkowa data jego obowiązywania.
5. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wyrażenia braku zgody na zmianę Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Brak zgody, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma skutek taki, iż po pierwsze zmiana Regulaminu nie wiąże Użytkownika Zarejestrowanego, po drugie jest równoznaczny ze złożeniem przez Użytkownika Zarejestrowanego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych w § 3. 4 ust. 1, z zastrzeżeniem zdania następnego. Brak zgody na zmianę Regulaminu wyrażony przez Przedsiębiorcę, w stosunku do którego na moment obowiązywania zmienionego Regulaminu trwałaby Umowa o świadczenie Usługi płatnej, ma skutek wyłącznie taki, iż po pierwsze zmiana Regulaminu nie wiąże go, po drugie nie jest równoznaczny ze złożeniem przez Przedsiębiorcę oświadczenia o rozwiązaniu Umowy (Umowa o świadczenie Usługi płatnej trwa nadal w niezmienionym kształcie).
6. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż niewyrażenie braku zgody na zasadach opisanych w ust. 5, oznacza zgodę Użytkownika Zarejestrowanego na zmianę Regulaminu i zmiana jest wobec niego wiążąca.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne w świetle przepisów obowiązującego prawa należy to postanowienie interpretować w taki sposób, by było ono zgodne z prawem właściwym i odzwierciedlało w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego postanowienia. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
2. W kwestiach związanych z Umową (w tym w kwestiach związanych z jej wykonaniem) dopuszczalna jest dokumentowa forma składania oświadczeń woli pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Zarejestrowanym, przy czym za adres poczty elektronicznej Administratora uważa się adres udostępniony na Portalu, a za adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego uważa się adres podany przez niego podczas pierwszej rejestracji do Portalu albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Obecna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2016 r.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - POUCZENIE DLA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU KONSUMENTA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH
Konsument ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, Konsument musi poinformować spółkę NET123 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300), przy ul. Kościuszki 14, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych w drodze jednoznacznego oświadczenia zawartego na piśmie. Odstąpić od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych można również wysyłając decyzję o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: kontakt@docel.pl.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usług udostępnionego w załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych.

Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Portalu, w szczególności: rozpoczął wyszukiwanie usług lub zarezerwował usługę Przedsiębiorcy
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH
O ile usługa okaże się w przyszłości płatna - w przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

O ile usługa okaże się w przyszłości płatna – i Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, Konsument zapłaci Administratorowi kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Administratora o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych.


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU - WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
formularz poniższy należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych

NET123 Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 14
62-300 Września
kontakt@docel.pl

Ja ____________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych.
adres e-mail: ____________________________________
nazwa użytkownika na Portalu: ____________________________________
data: ____________________________________


ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – INFORMACJE DLA KONSUMENTA

I. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się:
1) Portal jest platformą, dzięki której Konsument ma możliwość wyszukiwania, rezerwowania lub opłacania usług obcych (jako usługobiorca).
2) Administrator w ramach Portalu świadczy na rzecz Konsumenta Usługi bezpłatne.
3) Administrator porozumiewa się z Konsumentem za pomocą adresu poczty elektronicznej: kontakt@docel.pl oraz w ramach Portalu za pomocą Konta, a także drogą tradycyjną (listownie).

II. Dane identyfikujące przedsiębiorcę (Administratora), w szczególności firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym został zarejestrowany.

spółka NET123 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrześni (62-300), przy ulicy Kościuszki 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323022, NIP: 7891721063, REGON: 301034977, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

III. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą (Administratorem).

NET 123 SP. Z O.O.
ul. Kościuszki 14
62-300 Września
kontakt@docel.pl
tel.: 513 052 411 od pn. do pt. w godz. 8:00-16:00

IV. W związku z wymogiem udzielenia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5)-8) i 18) ustawy o prawach konsumenta, Administrator oświadcza, iż korzystanie z usług świadczonych przez Administratora w ramach Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych jest bezpłatne.

V. W związku z wymogiem udzielenia informacji, o których mowa w art. art. 12 ust. 1 pkt 9-11 ustawy o prawach konsumenta Administrator wskazuje, iż pouczenie o odstąpieniu znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu, natomiast wzór odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

VI. Informacja na temat braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub o okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Portalu, w szczególności: rozpoczął wyszukiwanie usług lub zarezerwował usługę Przedsiębiorcy

VII. W związku z wymogiem udzielenia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 13) – 15) oraz pkt 19)-20) ustawy o prawach konsumenta Administrator oświadcza, iż świadczy wyłącznie usługi i nie rozporządza rzeczami lub treściami cyfrowymi.

VIII. Czas trwania umowy (będący zarazem minimalnym czasem trwania zobowiązań Konsumenta).
1. Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Konsument ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych ze skutkiem po upływie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia, w którym do Administratora doszło oświadczenie o rozwiązaniu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje także, gdy Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych rozwiązana została z ważnych powodów.
3. Administrator ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych z Konsumentem w jednej z następujących sytuacji (sytuacje nie muszą występować kumulatywnie):
a) Konsument naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu;
b) Konsument naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
c) Konsument podejmuje działania wpływające negatywnie na bezpieczeństwo Portalu, Administratora oraz Użytkowników;
d) Konsument swoim zachowaniem godzi w dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, a w szczególności doprowadza do Nieautoryzowanego Dostępu lub naruszenia praw Administratora, Użytkowników oraz osób trzecich (w tym w szczególności do naruszenia dóbr osobistych oraz majątkowych i osobistych praw autorskich);
e) Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że nazwa Konsumenta lub Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, Użytkowników oraz osób trzecich;
f) Konsument usunie konto poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta, bez uprzedniej aktualizacji nowego konta poczty elektronicznej na Koncie – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie Usług bezpłatnych przez Administratora w ramach Portalu;
g) Administrator uzyska co najmniej dwa komunikaty o przepełnieniu konta poczty elektronicznej Konsumenta – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie jakichkolwiek usług przez Administratora w ramach Portalu.
4. Skutek rozwiązania, o którym mowa w ust. 3, nastąpi po upływie 14 dni i biegnie od momentu bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu do usunięcia przyczyny rozwiązania - wyznaczonego Konsumentowi przez Administratora wraz ze wskazaniem tejże przyczyny. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych przez Administratora, Administrator ma prawo usunąć Konto Konsumenta.
5. Administrator oraz Konsument mają możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych za porozumieniem.

IX. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do przedmiotowego trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.